ME/CFS – kroniskt trötthetssyndrom

ME/CFS är en förkortning för myalgisk encefalomyelit och chronic fatigue syndrome – kronisk trötthetssyndrom. ME/CFS uppkommer i samband med infektion och orsakar en trötthet/utmattning som förvärras av ansträngning och som inte försvinner genom vila.

Exakt varför människor insjuknar i ME/CFS vet man inte säkert men vad man har sett är att kronisk trötthet frekvent uppstår i samband med sviterna av infektion.

Den kroniska tröttheten orsakar svårigheter och utmaningar för patienter att utföra och klara vardagssysslor, som arbete och/eller studier och upprätthålla relationer.

Vad som skiljer kronisk trötthetssyndrom från den trötthet vi vanligen får av ansträngning, är att detta rör sig om en trötthet som inte försvinner. Patienter beskriver att försök till ansträngning ofta leder till bakslag, som återhämtningen aldrig räcker till, och i många fall kan det även vara svårt att ta sig utanför hemmet och genomföra vardagssysslor för normalfungerande tillvaro.

I den här artikeln tittar vi på:

 • Vad ME/CFS innebär för patienten
 • Vanliga symptom på kroniskt trötthetssyndrom
 • Eventuella behandlingsmetoder

Har du frågor om innehållet i artikeln, känn dig fri att kontakta kliniken.

Vad är ME/CFS?

ME/CFS (myalgisk encefalomyelit och chronic fatigue syndrome) klassas som en neurologisk sjukdom och innebär påverkan på immunförsvar och nervsystem.

Vilket påverkar patientens energiproduktion.

Överansträngning, som konsekvens av sjukdomen, förvärrar symptom.

Tillståndet är allvarligt och påverkar kraftigt patientens förmåga att klara vardagen. ME/CFS är kroniskt och få patienter återfår full funktion. Symptom begränsar individens arbetsförmåga, orsakar funktionsbegränsningar och försvårar vardagen.

Symptomen är ofta ansträngningsutlösta, vilket innebär att symptomen uppstår av och förvärras vid ansträngning. Något som ytterligare påverkar arbetsförmågan.

Jämfört med normal trötthet är denna utmattning något som inte försvinner.

Ibland kan tröttheten ta längre tid att återhämta sig efter.

Men besvär orsakade av överansträngning kan också vara mer permanenta. Andra vanliga symptom är influensaliknande besvär, feberkänslor, muskelsvaghet, huvudvärk, hög och/eller oregelbunden puls, koncentrationssvårigheter, halsont.

Vem blir sjuk i ME/CFS?

Trots att ME/CFS är bland de mest funktionsnedsättande sjukdomarna som vi känner till i dagsläget finns det många oklarheter kring sjukdomens uppkomst.

Vi vet inte exakt varför människor blir sjuka i ME/CFS.

Enligt WHO är ME/CFS en neurologisk sjukdom och vi vet att sjukdomen leder till ansträningsutlösta symptom som är svåra för patienten att återhämta sig efter.

Sjukdomen uppkommer ofta i samband med, under eller efter, infektioner.

Vi vet inte hur vanligt ME/CFS är exakt, vilket beror bland annat på att kriterierna som används för att undersöka sjukdomen har varierat i den forskning som har gjorts och publicerats.

Någonstans mellan 0,1 och 0,6% av Sveriges befolkning uppskattar man är sjuka i ME/CFS, enligt Riksförbundet för ME-patienter. Men man misstänker att siffran kan vara högre.

Vid majoriteten av fallen, mellan 75 och 80%, uppkommer sjukdomen i samband med någon form av infektion och graden av funktionsnedsättning varierar mellan patienter. Så mycket som 25% av alla patienter har svårt att ta sig utanför hemmet.

Symptom på ME/CFS

Symptomen varierar mellan individer samt över tid.

En del kan uppleva att symptomen kommer i skov, vilket innebär att man har perioder med förvärrade symptom följt av perioder av mindre/minskade symptom.

Några vanliga symptom vid ME/CFS är:

 • Influensaliknande symptom
 • Hjärndimma
 • Feber och feberliknande känsla
 • Ont i halsen
 • Muskelsvaghet
 • Huvudvärk
 • Trötthet/utmattning
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oregelbunden puls

ME/CFS räknas som en kronisk neurologisk sjukdom.

För många som drabbas av sjukdomen innebär det begränsad funktionsförmåga vad gäller arbete, studier och relationer och i många fall är besvären bestående.

Medicinsk behandling kan hjälpa patienter genom symptomlindring. 

Träning vid kroniskt utmattningssyndrom

Forskning har undersökt och jämfört träning med andra medicinska behandlingar och kommit fram till att fysisk aktivitet är gynnsamt för patienter med ME/CFS.

8 randomiserade studier undersökte träningens effekter på 1518 deltagare.

Träningen varade mellan 12 och 26 veckor och hade upplägg på 3-5 träningstillfällen per vecka och varje träningstillfälle varade ca 5-15 minuter.

7 av dessa 8 studier tittade på aerob aktivitet.

Den sista av dessa 8 studier, som ingick i metaanalysen, undersökte anaerob fysisk aktivitet.

Här såg man förbättringar i upplevd utmattning, sömnkvalité och den egna uppfattningen om sin hälsa – vilket brukar vara en god indikator på möjlighet till positivt utfall.

Viktigt att påpeka är att även om träning generellt har positiva effekter på hälsa så vet vi idag inte mycket om vilken typ av träning, hur ett upplägg bör se ut och hur länge träningen bör vara, för en mer gynnsam effekt på patienter med ME/CFS.

Att rekommendera en specifik aktivitet kan därför vara problematiskt.

Man kan förmoda att träningen – eftersom ansträngning kan förvärra och utlösa symptom – initialt behöver vara relativt lätt vilket innebär en lägre intensitet. Här är det kanske viktigare att man gör någon form av fysisk aktivitet snarare än att något specifikt har en bättre effekt än något annat men det är för tidigt att säga. Oavsett kan det vara viktigt att hushålla med återhämtning.

Rådgivning för motion och fysisk aktivitet kan du få av din sjukgymnast.

Rehabträning hos Kraftsportkliniken

Kraftsportkliniken är en specialistmottagning fokuserad på säker och effektiv styrketräning i samband med ortopediska skador, kroniska sjukdomar, post-operativ funktion och muskuloskeletala besvär (skador och smärta kopplat till rörelseorganen).

Vi är en del av Ortopedmedicinska Institutet i Göteborg.

Här samarbetar vårdgivare som läkare, sjukgymnast, tränare och manuella terapeuter mellan professioner för att säkerställa kvalitativ vård. Därför kan du vara säker på att din personliga tränare hjälper dig med en plan som tar hänsyn till dina besvär.

Vill du veta mer? Boka en kostnadsfri konsultation.

Tung träning har aldrig varit lättare